Monthly Archives: Kwiecień 2014

Zatrzymanie wadium dodatkowym źródłem dochodu zamawiającego? Niedopuszczalne nadużycia prawa!

 

Zatrzymanie wadium dodatkowym źródłem dochodu zamawiającego? Niedopuszczalne nadużycia prawa!

Sąd Najwyższy wskazał przesłanki oceny zasadności zatrzymania wadium przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych w wyroku z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. akt II CSK 675/10). Stosując wykładnię  celowościową Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych należy interpretować z uwzględnieniem reguł wykładni celowościowej.

Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, nie zaś w przypadku, gdy – jak w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy – przekazuje informacje w niewłaściwej formie (faksem, zamiast w formie pisemnej), a po nieznacznym upływie wyznaczonego terminu doręczony zostaje oryginał dokumentu. O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców – czemu przeciwdziałać ma omawiana regulacja – można mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdy umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego. Możliwe staje się wówczas wykorzystywanie instytucji wadium jako sposobu na uzyskanie nienależnego przysporzenia. Odmiennej wykładni nie dałoby się pogodzić z dyrektywą zacieśniającego tłumaczenia regulacji wyjątkowych (exceptiones non sunt extentendae) o szczególnie restrykcyjnym charakterze, do których należy zaliczyć art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze wytyczne wynikające z treści uzasadnienia ww. wyroku Sądu Najwyższego należy uznać, iż przy ocenie dopuszczalności zastosowania przepisu art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych istotne jest stwierdzenie, że działanie wykonawcy jest zawinione na skutek umyślnego i celowego niepodporządkowania się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby bowiem prowadzić do sytuacji, w której sankcją zatrzymania wadium objęte byłyby przypadki, które nie mieszczą się w celu ustanowienia przedmiotowej regulacji. Niedopuszczalna jest zatem interpretacja tego przepisu, według której każde uchybienie wykonawcy w realizacji wezwania do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, skutkuje powstaniem po stronie zamawiającego prawa do zatrzymania wadium.

Doniosłość tego orzeczenia można zaobserwować w pracy Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydziału Cywilnego, gdyż w wyroku z dnia 1 lutego 2013 r. o sygn. akt. V ACa 664/12  Sąd  dokonał subsumpcji w oparciu o normę prawną zawartą w wyżej wymienionym wyroku Sądu Najwyższego.

A jakie jest zdanie Państwa w tej kwestii? Serdecznie zapraszamy do dyskusji.

Oferujemy doradztwo i szkolenia z zakresu PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA I PROCEDURY WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO lub KONCESJONARIUSZA DLA PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

1. DORADZTWA W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU postępowania o zawarcie umowy o PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE lub umowy KONCESJI  NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI

 

2. SZKOLENIA pt.: WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO lub KONCESJONARIUSZA DLA PODMIOTU PUBLICZNEGO

Termin: 26.09.2014r., godz. 10:00 – 16:00

CENA (przy VAT = 0%)—300 ZŁ / OS.

PROMOCJA!

250 ZŁ / OS. PRZY DWÓCH OSOBACH.

200 ZŁ / OS. PRZY TRZECH OSOBACH.

  (W cenie wykład, materiały, certyfikat, lunch, przerwa kawowa, konsultacje z Trenerem)

Miejsce szkolenia: ul. Wodna 17, I piętro, 30 – 556 Kraków (wjazd od ul. Wielickiej)

PROGRAM – KLIKNIJ