Monthly Archives: Sierpień 2014

Zmiany w prawie ochrony środowiska

Zapraszamy do zapoznania się zainteresowanych osób. Przewidujemy w najbliższym czasie wydać publikację w zakresie ochrony środowiska z przepisami związanymi. Dla osób zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt w celu uściślenia terminu i miejsca.

Dziennik ustaw

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2014rok

I. Ostatnia zmiana dotycząca ustawy Prawo zamówień publicznych ukazała się Dzienniku Ustaw poz. 768 w USTAWIE  z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.)  w
Art. 13. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 154a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”
Ww. zmiana wchodzi w życie  po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 10 sierpnia 2014 roku.
II. Przedostatnia zmiana w ustawie Prawo zamówień publicznych została zamieszczona w Dzienniku Ustaw poz. 915 w USTAWIE z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w
Art. 19. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);”.
Zmiana ta wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 25 lipca 2014r.
III. Czekamy na dalsze zmiany, które są w przygotowaniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapraszamy do zakupu naszej książeczki, która obejmuje zmiany wg stanu na 16 kwietnia i z erratą do ww. artykułów, zaznaczonych na kolor czerwony.
Nasza publikacja jest tekstem jednolitym ustawy Prawo zamówień publicznych według stanu na 16 kwietnia 2014 z zaznaczonym tekstem zmian kolorem niebieskim a uchylonymi zmianami przekreśleniem czcionki. Jak Państwo widzicie ostatnie 2 nowelizacje są zmianami kosmetycznymi i zostaną załączone do książeczki jako naklejka erraty do art art. 154a w ust. 1 pkt 5 oraz  art. 2 pkt 1.
Zapraszamy do zakupu publikacji jako kieszonkowej wersji zawierającej dodatkowo przepisy wykonawcze .
Przy większej ilości proponujemy cenę promocyjną. Cena 1 egzemplarza 10,50zł.

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie pt.: „Zamówienia publiczne w praktyce: trudności, wątpliwości i błędy praktyki.”

Termin: 19. 09. 2014r. , w godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: ul. Wodna 17, I piętro, Kraków (wjazd od ul. Wielickiej)

Cena za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: 180 zł/os, bonifikata: 2-os.: 160 zł/os., 3-os.: 140 zł/os – obejmuje, wykład, warsztaty, materiały, przerwa kawowa, lunch

Wykładowcy: praktycy  w zakresie zamówień publicznych i trenerzy.

mgr inż. Krzysztof Mirski – arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 1995 – 2007, długoletni praktyk w przygotowywaniu zamówień publicznych, trener z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

radca prawny Agnieszka Mirska – arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 2004-2007, praktyk zamówień publicznych,  trener z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

PROGRAM – KLIKNIJ