Category Archives: blog

Artykuł z Gazety prawnej o zmianach opłat za wycinkę drzew i krzewów

Część III.

Czy po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody kara będzie zależała od dochodu.

Organ będzie mógł umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznym, które usunęły lub zniszczyły drzewo albo krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taka możliwość będzie miała istniała wtedy, gdy winni nie będą w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Warunkiem koniecznym do takiego uznania będzie dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Nowelizacja przewiduje też możliwość stosowania korzystniejszych przepisów do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

Podstawa prawna: Art. 29 pkt. 11, art. 53 ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw, w tym do ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., z póź. zm.).

Zmiana ustawy o wycince zieleni

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu poprawek Senatu została uchwalona ostatecznie przez Sejm i przekazana 30 czerwca 2015r. Prezydentowi RP do podpisu.

Idą zmiany w systemie opłat oraz kar za wycięcie drzew – projekt ustawy o ochronie przyrody u prezydenta RP

Sądy administracyjne orzekają na korzyść mieszkańców gminy, którzy przed wycięciem drzewa nie uzyskali stosownej zgody. Sąd Administracyjny (wyrok z 4 grudnia 2014 r., sygn.. akt II OSK 2697/14) uznał, że zasadne jest niestosowanie przepisu, zgodnie z którym kara powinna być wymierzona , ponieważ ta regulacja została uznana za niekonstytucyjną. Wymierzane na jego podstawie sankcje są nieproporcjonalne do szkody wyrządzonej w środowisku. Sąd powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 (syg. akt SK 6/12). Zgodnie z nim nakładane kary za nielegalną w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, jest  niezgodne z Konstytucją RP. Obecne regulacje przestaną obowiązywać najpóźniej w styczniu 2016 r., ale najpewniej stanie się to szybciej. W parlamencie są właśnie na ukończeniu prace, które wprowadzają istotne modyfikacje dotyczące zmiany sposobu wyliczania sankcji za wyrąb bez zezwolenia. Mają wejść 30 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Podstawa prawna Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)

Oferta szkoleniowa:

http://eko-konsult.com.pl/wp-content/uploads/2014/10/OFERTA-Wycinka-zieleni-sl.pdf

Orzeczenia – wycinka drzew

artykół

Zmiany w prawie ochrony środowiska

Zapraszamy do zapoznania się zainteresowanych osób. Przewidujemy w najbliższym czasie wydać publikację w zakresie ochrony środowiska z przepisami związanymi. Dla osób zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt w celu uściślenia terminu i miejsca.

Dziennik ustaw

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2014rok

I. Ostatnia zmiana dotycząca ustawy Prawo zamówień publicznych ukazała się Dzienniku Ustaw poz. 768 w USTAWIE  z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.)  w
Art. 13. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 154a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”
Ww. zmiana wchodzi w życie  po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 10 sierpnia 2014 roku.
II. Przedostatnia zmiana w ustawie Prawo zamówień publicznych została zamieszczona w Dzienniku Ustaw poz. 915 w USTAWIE z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w
Art. 19. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);”.
Zmiana ta wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 25 lipca 2014r.
III. Czekamy na dalsze zmiany, które są w przygotowaniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapraszamy do zakupu naszej książeczki, która obejmuje zmiany wg stanu na 16 kwietnia i z erratą do ww. artykułów, zaznaczonych na kolor czerwony.
Nasza publikacja jest tekstem jednolitym ustawy Prawo zamówień publicznych według stanu na 16 kwietnia 2014 z zaznaczonym tekstem zmian kolorem niebieskim a uchylonymi zmianami przekreśleniem czcionki. Jak Państwo widzicie ostatnie 2 nowelizacje są zmianami kosmetycznymi i zostaną załączone do książeczki jako naklejka erraty do art art. 154a w ust. 1 pkt 5 oraz  art. 2 pkt 1.
Zapraszamy do zakupu publikacji jako kieszonkowej wersji zawierającej dodatkowo przepisy wykonawcze .
Przy większej ilości proponujemy cenę promocyjną. Cena 1 egzemplarza 10,50zł.

Niepełnosprawni sprawni w pracy

 

plakat b2 70_

Uczestniczymy w projekcie Niepełnosprawni Sprawni w Pracy w kursie trwającym 250 godzin pt. „Grafika komputerowa i tworzenie stron WWW”.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w  firmie Doradztwo Prawne i Szkolenia Eko-Konsult  przy ulicy Wodnej 17 w Krakowie.

Zatrzymanie wadium dodatkowym źródłem dochodu zamawiającego? Niedopuszczalne nadużycia prawa!

 

Zatrzymanie wadium dodatkowym źródłem dochodu zamawiającego? Niedopuszczalne nadużycia prawa!

Sąd Najwyższy wskazał przesłanki oceny zasadności zatrzymania wadium przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych w wyroku z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. akt II CSK 675/10). Stosując wykładnię  celowościową Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych należy interpretować z uwzględnieniem reguł wykładni celowościowej.

Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, nie zaś w przypadku, gdy – jak w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy – przekazuje informacje w niewłaściwej formie (faksem, zamiast w formie pisemnej), a po nieznacznym upływie wyznaczonego terminu doręczony zostaje oryginał dokumentu. O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców – czemu przeciwdziałać ma omawiana regulacja – można mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdy umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego. Możliwe staje się wówczas wykorzystywanie instytucji wadium jako sposobu na uzyskanie nienależnego przysporzenia. Odmiennej wykładni nie dałoby się pogodzić z dyrektywą zacieśniającego tłumaczenia regulacji wyjątkowych (exceptiones non sunt extentendae) o szczególnie restrykcyjnym charakterze, do których należy zaliczyć art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze wytyczne wynikające z treści uzasadnienia ww. wyroku Sądu Najwyższego należy uznać, iż przy ocenie dopuszczalności zastosowania przepisu art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych istotne jest stwierdzenie, że działanie wykonawcy jest zawinione na skutek umyślnego i celowego niepodporządkowania się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby bowiem prowadzić do sytuacji, w której sankcją zatrzymania wadium objęte byłyby przypadki, które nie mieszczą się w celu ustanowienia przedmiotowej regulacji. Niedopuszczalna jest zatem interpretacja tego przepisu, według której każde uchybienie wykonawcy w realizacji wezwania do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, skutkuje powstaniem po stronie zamawiającego prawa do zatrzymania wadium.

Doniosłość tego orzeczenia można zaobserwować w pracy Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydziału Cywilnego, gdyż w wyroku z dnia 1 lutego 2013 r. o sygn. akt. V ACa 664/12  Sąd  dokonał subsumpcji w oparciu o normę prawną zawartą w wyżej wymienionym wyroku Sądu Najwyższego.

A jakie jest zdanie Państwa w tej kwestii? Serdecznie zapraszamy do dyskusji.