Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy Piekary Śląskie 2013 r.

Śląski Urząd Wojewódzki 2013 r.

Szkolenie w Limanowej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 20.09.2013

Rozliczanie delegacji 28.10.2013 Częstochowa

Profesjonalna obsługa szkoleń.

 

Zmiany w prawie ochrony środowiska

Zapraszamy do zapoznania się zainteresowanych osób. Przewidujemy w najbliższym czasie wydać publikację w zakresie ochrony środowiska z przepisami związanymi. Dla osób zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt w celu uściślenia terminu i miejsca.

Dziennik ustaw

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2014rok

I. Ostatnia zmiana dotycząca ustawy Prawo zamówień publicznych ukazała się Dzienniku Ustaw poz. 768 w USTAWIE  z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r.)  w
Art. 13. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 154a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”
Ww. zmiana wchodzi w życie  po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 10 sierpnia 2014 roku.
II. Przedostatnia zmiana w ustawie Prawo zamówień publicznych została zamieszczona w Dzienniku Ustaw poz. 915 w USTAWIE z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w
Art. 19. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);”.
Zmiana ta wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli z dniem 25 lipca 2014r.
III. Czekamy na dalsze zmiany, które są w przygotowaniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapraszamy do zakupu naszej książeczki, która obejmuje zmiany wg stanu na 16 kwietnia i z erratą do ww. artykułów, zaznaczonych na kolor czerwony.
Nasza publikacja jest tekstem jednolitym ustawy Prawo zamówień publicznych według stanu na 16 kwietnia 2014 z zaznaczonym tekstem zmian kolorem niebieskim a uchylonymi zmianami przekreśleniem czcionki. Jak Państwo widzicie ostatnie 2 nowelizacje są zmianami kosmetycznymi i zostaną załączone do książeczki jako naklejka erraty do art art. 154a w ust. 1 pkt 5 oraz  art. 2 pkt 1.
Zapraszamy do zakupu publikacji jako kieszonkowej wersji zawierającej dodatkowo przepisy wykonawcze .
Przy większej ilości proponujemy cenę promocyjną. Cena 1 egzemplarza 10,50zł.

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie pt.: „Zamówienia publiczne w praktyce: trudności, wątpliwości i błędy praktyki.”

Termin: 19. 09. 2014r. , w godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: ul. Wodna 17, I piętro, Kraków (wjazd od ul. Wielickiej)

Cena za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: 180 zł/os, bonifikata: 2-os.: 160 zł/os., 3-os.: 140 zł/os – obejmuje, wykład, warsztaty, materiały, przerwa kawowa, lunch

Wykładowcy: praktycy  w zakresie zamówień publicznych i trenerzy.

mgr inż. Krzysztof Mirski – arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 1995 – 2007, długoletni praktyk w przygotowywaniu zamówień publicznych, trener z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

radca prawny Agnieszka Mirska – arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 2004-2007, praktyk zamówień publicznych,  trener z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

PROGRAM – KLIKNIJ

Niepełnosprawni sprawni w pracy

 

plakat b2 70_

Uczestniczymy w projekcie Niepełnosprawni Sprawni w Pracy w kursie trwającym 250 godzin pt. „Grafika komputerowa i tworzenie stron WWW”.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w  firmie Doradztwo Prawne i Szkolenia Eko-Konsult  przy ulicy Wodnej 17 w Krakowie.

Zatrzymanie wadium dodatkowym źródłem dochodu zamawiającego? Niedopuszczalne nadużycia prawa!

 

Zatrzymanie wadium dodatkowym źródłem dochodu zamawiającego? Niedopuszczalne nadużycia prawa!

Sąd Najwyższy wskazał przesłanki oceny zasadności zatrzymania wadium przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych w wyroku z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. akt II CSK 675/10). Stosując wykładnię  celowościową Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych należy interpretować z uwzględnieniem reguł wykładni celowościowej.

Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, nie zaś w przypadku, gdy – jak w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy – przekazuje informacje w niewłaściwej formie (faksem, zamiast w formie pisemnej), a po nieznacznym upływie wyznaczonego terminu doręczony zostaje oryginał dokumentu. O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców – czemu przeciwdziałać ma omawiana regulacja – można mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdy umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego. Możliwe staje się wówczas wykorzystywanie instytucji wadium jako sposobu na uzyskanie nienależnego przysporzenia. Odmiennej wykładni nie dałoby się pogodzić z dyrektywą zacieśniającego tłumaczenia regulacji wyjątkowych (exceptiones non sunt extentendae) o szczególnie restrykcyjnym charakterze, do których należy zaliczyć art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze wytyczne wynikające z treści uzasadnienia ww. wyroku Sądu Najwyższego należy uznać, iż przy ocenie dopuszczalności zastosowania przepisu art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych istotne jest stwierdzenie, że działanie wykonawcy jest zawinione na skutek umyślnego i celowego niepodporządkowania się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby bowiem prowadzić do sytuacji, w której sankcją zatrzymania wadium objęte byłyby przypadki, które nie mieszczą się w celu ustanowienia przedmiotowej regulacji. Niedopuszczalna jest zatem interpretacja tego przepisu, według której każde uchybienie wykonawcy w realizacji wezwania do uzupełniania dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, skutkuje powstaniem po stronie zamawiającego prawa do zatrzymania wadium.

Doniosłość tego orzeczenia można zaobserwować w pracy Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydziału Cywilnego, gdyż w wyroku z dnia 1 lutego 2013 r. o sygn. akt. V ACa 664/12  Sąd  dokonał subsumpcji w oparciu o normę prawną zawartą w wyżej wymienionym wyroku Sądu Najwyższego.

A jakie jest zdanie Państwa w tej kwestii? Serdecznie zapraszamy do dyskusji.

Oferujemy doradztwo i szkolenia z zakresu PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA I PROCEDURY WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO lub KONCESJONARIUSZA DLA PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

1. DORADZTWA W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU postępowania o zawarcie umowy o PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE lub umowy KONCESJI  NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI

 

2. SZKOLENIA pt.: WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO lub KONCESJONARIUSZA DLA PODMIOTU PUBLICZNEGO

Termin: 26.09.2014r., godz. 10:00 – 16:00

CENA (przy VAT = 0%)—300 ZŁ / OS.

PROMOCJA!

250 ZŁ / OS. PRZY DWÓCH OSOBACH.

200 ZŁ / OS. PRZY TRZECH OSOBACH.

  (W cenie wykład, materiały, certyfikat, lunch, przerwa kawowa, konsultacje z Trenerem)

Miejsce szkolenia: ul. Wodna 17, I piętro, 30 – 556 Kraków (wjazd od ul. Wielickiej)

PROGRAM – KLIKNIJ

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Ochrona danych osobowych”

Termin: 16.10.2014r.,  godz. 10:00-15:00  w Krakowie na ul. Wodnej 17 (wjazd od strony ul. Wielickiej)

Cena: 80zł od osoby (w tym: wykład połączony z prezentacją multimedialną, materiały, certyfikat, indywidualne konsultacje z Trenerem przez okres 1 tygodnia, przerwa kawowa, lunch).

Wykładowca: radca prawny Agnieszka Mirska, aplikant radcowski Anna Porębska

 

PROGRAM WIĘCEJ…

stat4u