Zapraszamy na szkolenie „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów…”

 

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o ochronie przyrody”

Termin szkolenia:

1. 25 marzec 2016 r Kraków ul. Wodna 17 godz. 10:00-15:00
2. 29 kwiecień 2016 r Częstochowa ul. Wieluńska 23 godz. 10:00-15:00

KOSZT SZKOLENIA: 250 zł/os., PROMOCJA : 220zł/os.  przy dwóch osobach,  200zł/os.  przy trzech i więcej osobach. W cenie: wykład, materiały, certyfikat, przerwa kawowa, lunch, bezpłatne konsultacje z Trenerem przez 2 tygodnie od szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp. „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zamian przepisów ustawy o ochronie”
1. Nowe definicje lub doprecyzowanie pojęć – tereny zieleni, zadrzewienie, drzewo, krzew, plantacja, zadrzewienie śródpolne, zniszczenie /wg uchwalonych zmian/.
2. Doprecyzowanie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody oraz praktyczne ich wykonanie z uwzględnieniem uchwalonych zmian.
3. Usuwanie drzew z pasa drogowego zakres i tryb uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska /w/g uchwalonych zmian/.
4. Uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu dot. usuwania drzew i krzewów, w tym z pasa drogowego. wszczęcie postępowania przez RDOŚ /wg uchwalonych zmian/.
5. Zmiany we wniosku i decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów: /wg uchwalonych zmian/ określenie elementów wniosku, zawiadomienie o wszczęciu postępowania-, zezwolenia na terenach gminnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w tym z pasa drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego.
6. Określenie wymiarów drzew podlegających uzyskaniu zezwolenia.
7. Podział drzew na grupy w zależności od tempa wzrostu – uchwalone zmiany.
8. Uchwalone zmiany dotyczące odstępstw od wydawania zezwoleń, raportowanie.
9. Ustalenie odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń uzbrojenia terenu.
10. Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym:
- zezwolenia z naliczeniem opłat, uchwalone zmiany w tym zakresie ustalenie opłaty, /obwód, tempo wzrostu, lokalizacja, zmiany wielkości opłat/,- zezwolenia bez naliczania opłat,- usuwanie drzew martwych oraz w stanie wyższej konieczności,- zezwolenia z uwzględnieniem nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy – ustalenie kompensacji przyrodniczej/ uchwalone zmiany/.
11. Drzewa i krzewy wyłączone z zakresu uzyskiwania zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
12. Kompetencje innych organów do wydawania decyzji np. na podstawie ustawy prawo wodne, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy prawo lotnicze, oraz innych przepisów /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/.
13. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie na raty opłaty oraz kary, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
14. Omówienie zasad nie pobierania opłat za usuwanie drzew oraz krzewów wg aktualnych oraz nowych zasad
15. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem oddziaływania na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
16. Drzewa na granicy działek
17. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie /uchwalone zmiany/,zasady naliczania kar, wszczęcie postępowania o ukaraniu, umarzanie kar, dochód z opłat i kar, wysokość kary, strona postępowania, obniżenie kary /wg uchwalonych zmian/.Naliczanie kar za zniszczenie drzew/krzewów wg obowiązujących oraz uchwalonych znacznych zmian w tym zakresie.
18. Inne uchwalone zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
19. Omówienie aktualnych wzorów decyzji oraz procedur w zakresie zezwoleń.
20. Obszerne orzeczenia Sądu i SKO w wyż wym. zakresie.
21. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
22. Omówienie problemów występujących w praktyce.
23. Zagadnienia prawnicze związane z procesem wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi.

Nowelizacja prawa w zakresie ochrony zadrzewień i ochrony terenów zielonych: http://www.gdos.gov.pl/nowelizacja-prawa-w-zakresie-ochrony-zadrzewien-i-terenow-zieleni http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24905_skuteczniej_prosciej_i_taniej_nowelizacja_prawa_w_zakresie_ochrony_zadrzewien_i_terenow_zieleni.html Informujemy że obwieszczenie przewidziane do wydania zgodnie z art. 85 ust. 8 będzie wydane w tym roku, natomiast rozporządzenie wynikające z art.85 ust. 7 w ciągu najbliższych 3 miesięcy wobec tego szkolenie przewidujemy 4 grudnia 2015 r.

Oferta szkoleniowa:

Oferta – Pobierz

Karta Zgłoszeniowa

Mapa dojazdu Częstochowa