Zapraszamy na szkolenie „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów…”

Kolejne szkolenie z Wycinki zieleni!

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o ochronie przyrody”

Terminy szkolenia do wyboru:

Lp. Data Miejsce, Godz. 10:00-15:00 Cena przy 1 os. Cena przy 2+ os.
1. 20.05.2016r Kraków ul. Wodna 17
Mapa Kraków
225zł/os. 210zł/os.
2. 29.04.2016r Częstochowa ul. Wieluńska 23
Mapa Częstochowa
 250zł/os.  235zł/os.

 

W cenie: wykład, materiały, certyfikat, przerwa kawowa, lunch, bezpłatne konsultacje z Trenerem przez 2 tygodnie od szkolenia.

Trener: Jadwiga Kurdziel

W cenie: wykład, certyfikat, przerwa kawowa, lunch, bezpłatne konsultacje z Trenerem przez 2 tygodnie od szkolenia, materiały: wyciąg ze znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, komentarze z orzecznictwem , wzory postępowań i decyzje:

Decyzje:1. Zezwolenie na usunięcie bez opłat i bez warunku nasadzeń
2. Zezwolenie na usunięcie bez opłat z warunkiem nasadzeń
3. Zezwolenie na usunięcie z opłatami odroczonymi na 3 lata
4. Zezwolenie na usunięcie z opłatami natychmiastowymi
5. Zezwolenie na usunięcie z pasa drogowego
6. Odmowa usunięcia

 

WZORY POSTĘPOWAŃ:1. Wszczęcie postępowania
2. Zawiadomienie o wizji lokalnej
3. Wezwanie o uzupełnienie braków
4. Przekazanie sprawy do innego organu
5. Zawieszenie postępowania
6. Postanowienie o odroczeniu terminu.

 

 

Program

 1. Zakres ochrony zieleni uwzględniony w ustawie prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Praktyczne funkcjonowanie pojęć – tereny zieleni, drzewo, krzew, plantacja, złom wywrot, zniszczenie, zadrzewienie.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.
 4. Usuwanie drzew z pasa drogowego, zakres i tryb uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 5. Uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu dot. usuwania drzew i krzewów.
 6. Nowy zakres wniosku – elementy składowe, określenie kompensacji przyrodniczej oraz projektu planu nasadzeń.
 7. Nasadzenia zamienne lub przesadzenia  wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania).
 8. Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  1. zezwolenia z naliczeniem opłat
  2. zezwolenia bez naliczania opłat
  3. zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie.
 9. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów.
 10. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.
 11. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg podziału na grupy, umarzanie po 3 latach.
 12. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów (m. i. dla rolników)
 13. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
 14. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego
 15. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie
 16. Zniszczenie i uszkodzenie drzew/krzewów
 17. Drzewa na granicy działek
 18. Przekazanie aktualnych wzorów postępowań oraz decyzji
 19. Omówienie aktualnych wzorów decyzji oraz procedur w zakresie zezwoleń.
 20. Orzeczenia Sądu i SKO w wyż wym. zakresie.
 21. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym
 22. Omówienie problemów występujących w praktyce

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową  przygotowana dla każdego omawianego artykułu.
Nowelizacja prawa w zakresie ochrony zadrzewień i ochrony terenów zielonych:

http://www.gdos.gov.pl/nowelizacja-prawa-w-zakresie-ochrony-zadrzewien-i-terenow-zieleni http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/24905_skuteczniej_prosciej_i_taniej_nowelizacja_prawa_w_zakresie_ochrony_zadrzewien_i_terenow_zieleni.html

Oferta szkoleniowa:

Oferta – Pobierz

Karta Zgłoszeniowa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA